Att byta bolagsform

 

Ombilda den enskilda firman till AB innan årsskiftet.

Ska du göra en ombildning bör du ta hjälp av en expert. För att ombildningen ska bli bra behövs goda kunskaper både om skatteregler och andra juridiska frågor.

Att sälja den enskilda firman till AB
Ombildningen går i allmänhet till så att du säljer firman till aktiebolaget. Normalt sker överlåtelsen till det bokförda värdet, det vill säga ett pris som understiger marknadsvärdet. Skillnaden mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet ska beskattas, så kallad uttagsbeskattning. Beskattningen kan undvikas om man tillämpar underprisreglerna.

För att överlåtelsen ska bli skattefri enligt underprisreglerna krävs att hela verksamheten förs över, att du som ägare är aktiv i bolaget.

Förberedelser
Inför ombildningen hjälper vi till att köpa ett aktiebolag. Det enklaste och mest effektiva är att köpa ett befintligt lagerbolag som inte haft någon verksamhet. Vi gör en namnändring till Bolagsverket och en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

Gå igenom firmans befintliga avtal och se vilka som kan tas över av aktiebolaget och vilka som eventuellt måste ändras. Berätta också för dina leverantörer, kunder och samarbetspartner att du har bytt företagsform.

Påbörja ombildning
Innan du för över tillgångarna från den enskilda firman till aktiebolaget ska det finnas ett styrelsebeslut på köpet i det nya bolaget. Därefter ska ett överlåtelseavtal upprättas. I avtalet bör det framgå vilka tillgångar och skulder som förs över och vad köpeskillingen är. Vi hjälper dig med styrelseprotokoll och överlåtelseavtal

Om aktiebolaget inte har tillräckligt med medel för att betala köpeskillingen uppstår en skuld till aktieägaren. Man upprättar en revers på skulden och lägger det på avräkningskonto till ägaren. Aktieägaren kan då få ränta på sin fordran på aktiebolaget.

Avslutningsvis
Vi gör det sista bokslutet och den sista deklarationen i den enskilda firman. Om det finns anställda ska du lämna kontrolluppgifter på lönerna för den tid som personalen har varit anställda av firman. När det är gjort kan du så småningom avregistrera firman från Skatteverket och Bolagsverket men ha inte alltför bråttom med avregistreringen.

Fast pris på ombildning till AB

Följande handlingar ingår i priset

 • Hantering av bolagets registreringsändring hos Bolagsverket
 • Protokoll från extra bolagsstämma i aktiebolaget
 • Protokoll från styrelsemöte
 • Bolagsordning för aktiebolaget
 • Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 • Ändringsanmälan till Bolagsverket
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 • Bankfullmakt i förekommande fall
 • Stiftelseurkund o.d.
 • Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket
 • Överlåtelseavtal köp av enskilda firman
 • Protokoll från styrelsemöte vid köp av enskild firma

Fast pris 6 500 kr, Avgifter till Bolagsverket tillkommer med 3 100 kr.

 

 

Att tänka på

Låneförbud Om skulderna i den enskilda firman överstiger tillgångarna vid ombildningen uppstår en fordran på aktieägaren från aktiebolaget. Det strider mot det så kallade låneförbudet vilket skattemässigt innebär att hela lånebeloppet (fordran) beskattas som en tjänsteinkomst hos aktieägaren. För att undvika låneförbudet kan aktieägaren göra ett tillskott till bolaget med motsvarande belopp.

Vilka tillgångar kan överlåtas?

I stort sett allt som finns i den enskilda firman kan föras över till aktiebolaget; tillgångar, skulder, obeskattade reserver och expansionsfond. När det gäller periodiseringsfond och expansionsfond finns det däremot särskilda regler som du måste vara uppmärksam på.